Eğitim Birimleri

İlkokul Eğitim Sistemimiz

İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversitemizin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ve Kişiye Özgü Öğretim Modeli, Dijital Eğitim, STEM + A Eğitimi, Bilişimsel Düşünme Eğitimi gibi dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

KÖM (Kişiye Özgü Öğretim Modeli)

Anasayfa   Eğitim Birimleri   İlkokul   Eğitim Modeli   Köm (Kişiye Özgü Öğretim Modeli)
 

Her bireyin kendine özgü bir öğrenme stili vardır. Öğrenme stilleri; kişinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanmasıdır. Bir öğrenme stili bir diğerinden iyi veya kötü değildir. Herkes yaşamı boyunca tüm stilleri kullanmakta ancak bir tanesini daha fazla tercih etmektedir.

Bilimsel araştırmalar, insanların bilgiyi 3 şekilde algıladığını göstermiştir: Görsel, işitsel, kinestetik. Erken çocukluk döneminde daha çok genetik özelliklerle, yaş ilerledikçe de çevre şartlarına göre değişebilen bu öğrenme stillerinin hiç birisi diğerine göre üstün değildir. Öğrenim sürecindeki esas amaç bu üç özelliği de geliştirebilmektir.

Kişiye Özgü Öğretim Modeli, öğrencilerin öğrenme biçimlerdeki bireysel farklılıkları belirlemeyi ve bu farklılıkları baz alarak öğretim sürecini planlamayı hedeflemektedir. Kişilerin öğrenme tarzları, onların parmak izleri kadar özeldir. Bu öğrenme tarzları ne kadar iyi bilinirse, öğrencilerin başarılı bir öğrenim tecrübesi kazanmasına o kadar katkıda bulunabiliriz.

KÖM, öğrencilerin öğrenme stillerindeki bireysel farklılıkları tanımlamakta ve öğrenim sürecini bu farklılıkları dikkate alarak yapılandırmaktadır.

Her öğretim yılının başında öğrencilerimize Neler Hatırlıyorum sınavı yaparız. Amacımız bu sınav ile öğrencilerimizin bir önceki yıla ait kazanımlara hangi düzeyde sahip olduklarını belirlemek, eksik oldukları kazanımları tespit edip iyileştirici çalışmalar planlamaktır. Dönem içerisinde ve dönem sonlarında öğrencilerimizi düzenli olarak takip ederek öğrenme düzeyleri ve öğrenme eksikliklerini belirlemek amacıyla sınavlar yaparız.

Deneme sınavlarımızın sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlara göre etüt çalışmaları planlarız. Bireysel veya küçük gruplar halinde yaptığımız etüt çalışmalarında aynı kazanımda yanlış yapan öğrenciler ile birlikte ders anlatımları ve soru çözümleri yapılır. Böylelikle sınavdan hemen sonra öğrencilerimizin konu eksikliklerini tamamlayarak öğretime devam ederiz. Öğretmenlerimiz öğrencileri Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemi (STOYS) üzerinden sürekli takip ederek kazanım eksiğine göre ödev, test veya ek çalışma hazırlar.

Kişisel Öğrenme Stili Testi

Kişiye Özgü Öğretim Modeli’nin ilk aşamasında öğrencilere Yaratıcı Öğrenme Merkezi Direktörü Barbara Prashnig tarafından geliştirilen Kişisel Öğrenme Stili Testleri uygulanır.

Kişisel Öğrenme Stili Testi, öğrencinin hangi ortamlarda, ne şekilde çalışmasının daha verimli olabileceği konusunda öğrenci ve veliyi bilgilendirmek üzere oluşturulmuştur. Bu test ile “Nasıl Öğreniyorum?” sorusuna cevap aranır. Her insanın parmak izi nasıl farklı ve kendine özgüyse, öğrenmesi de farklıdır. Nasıl öğreneceğini bilen öğrenci doğru çalışır ve daha kısa sürede daha verimli şekilde öğrenir.

Kişisel Öğrenme Stili Testi öğrencinin öğrenme şekline dair aşağıdaki konularda bilgi verir:

  • Ders çalışmaya başlama davranışı
  • Zorluklar karşısında gösterdiği tutum
  • Ders çalışmadaki sürekliliği ve konsantrasyonu
  • Birden fazla işi aynı anda yapabilmesi
  • Çalışma grupları tercihi
  • Otorite ile çalışma tercihi
  • Fiziksel çevre tercihi
  • Çalışma saatleri tercihi
  • Bilgiyi algılama yolları
  • Düşünme biçimleri

Kişisel Öğrenme Stili Raporu

KÖS testi sonucunda her öğrencinin kişisel öğrenme ve çalışma alışkanlıklarını belirten rapor alınır. Bu rapor eşliğinde rehber öğretmen öğrenciye ve veliye danışmanlık yaparak onları öğrencinin öğrenme stili konusunda bilgilendirir.

Sınıfın Öğrenme Stili Raporu

KÖS testi sonucunda ayrıca her sınıf için sınıf raporları alınır. Sınıf raporları sayesinde öğretmen, sınıfındaki öğrencilerin genel öğrenme özelliklerini bilir ve dersini buna göre planlayarak işler.

Farklı Öğrenme Ortamları

Öğrenciler, ders dışı çalışmalarını KÖS testi sonucu ortaya çıkan çalışma grubu tercihleri dikkate alınarak düzenlenmiş öğrenme ortamlarında sürdürürler.

Bireysel Öğrenme

Tek başına çalışarak öğrenen öğrenciler için oluşturulmuş, kabinler şeklinde tasarlanmış öğrenme ortamıdır.

Grupla Öğrenme

Öğrencilerin küçük gruplar halinde işbirliği içerisinde birlikte çalışması esasına dayalı interaktif bir öğrenme ve öğretme ortamıdır.

Aktarıcı Eşliğinde Öğrenme

Benzer akademik birikime sahip olan öğrenci grubunun öğretmen eşliğinde çalışmasıdır. Özellikle konu eksiği olan öğrencilerin yararlanacağı ortamlardır.

Bütünsel Öğrenme

Bu öğrenciler daha çok rahat ortamlarda, yaparak ya da yaşayarak öğrenebilirler.

Öğrenme Stilini Bilmenin Eğitime Katkısı Nedir?

Kendi öğrenme stili hakkında bilgi sahibi olan kişilerin öğrenmeye ilgileri artar, daha iyi “öğrenen” olurlar.

Öğrenme stilinin farkına varan ve önemini bilen öğrenci, hem kendini hem de çevresindeki kişileri daha iyi anlar, çevresiyle daha olumlu ilişkiler kurar.

Öğrenme stilleri hakkında bilgilenen veliler, evdeki çalışma ortamının düzenlenmesini ve çalışma zamanını öğrenci için en verimli olacak şekilde planlar.

Öğrencilerinin öğrenme stillerini bilmek, öğretmenin sınıfını daha iyi tanımasını, derslerini bireysel farklılıkları gözönünde bulundurarak tasarlamasını ve daha verimli bir öğrenme süreci yaratabilmesini sağlar.

&
 

Paylaşın