Eğitim Birimleri

İlkokul Eğitim Sistemimiz

İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversitemizin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ve Kişiye Özgü Öğretim Modeli, Dijital Eğitim, STEM + A Eğitimi, Bilişimsel Düşünme Eğitimi gibi dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

Anasayfa   Eğitim Birimleri   İlkokul   Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları
 

Bahçeşehir Kolejinde temel amacımız eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırmak, eleştirel düşünen, araştıran, geleceğin ihtiyaç duyacağı yaşam becerileri ile donanmış bireyler yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda öğretme ve öğrenme sürecinde öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek, öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılır. Bu çalışmalarla öğretim programlarında hedeflenen kazanımlara hangi düzeyde ulaşıldığı, süreç içerisindeki uygulamaların hedeflenen bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğu tespit edilir.

Her eğitim öğretim yılının başında, öğrencilerimizin yeni öğretim yılında kazanmaları gereken bilgi ve beceriler açısından hazır bulunuşluklarını belirlemek amacıyla “Neler Hatırlıyorum” sınavı yapılır. Sınav sonuçlarına göre; yeni öğretim yılına başlamadan önce, öğrencilerin eksik oldukları kazanımlara yönelik iyileştirici çalışmalar planlanır.

2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizin süreç içerisindeki öğrenme düzeyini belirlemek amacıyla Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (AGİS) uygulanır. Bu sınavlar ile ünitelerde kazanılması hedeflenen özellikler yoklanır, bu özelliklere hangi düzeyde ulaşıldığı incelenir. Sınav sonrasında öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlar belirlenir ve eksiklerin tamamlanmasına dönük çalışmalar yapılır.

 

Stoys (Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemi)

Bahçeşehir Kolejinde tüm ölçme ve değerlendirme çalışmalarımız Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemimiz (STOYS) kanalıyla yapılır.

Sınav sonrasında öğrenci ve velilerimize sınav sonuçları ile ilgili geri bildirim STOYS üzerinden verilmektedir. Deneme sınavlarımızın sonuçlarına sınavdan birkaç saat sonra STOYS üzerinden ulaşılabilir. Veli ve öğrencilerimiz STOYS’ta yer alan sınav sonuç raporunda; öğrencimizin sınavda kaç puan aldığı, hangi dersten hangi sorulara doğru veya yanlış cevap verdiği, kazanımlar bazında başarı yüzdeleri, sınıfta, okulda ve Türkiye genelindeki sıralaması gibi konularda detaylı bilgi görebilmektedir. Uygulanan her sınav sonrasında sınavlardaki gelişim raporları incelenerek, öğrencilerimizin öğretim yılının başından itibaren öğrenme düzeylerindeki gelişim ve değişimleri tespit edilir.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlara göre bireysel ya da aynı kazanımda yanlış yapan öğrenciler için grup etüt çalışmaları planlanır. Böylece sınavdan hemen sonra öğrencilerimizin eksiklerini tamamlanarak yeni öğrenmelerin gerçekleşmesi sağlanır.

Ayrıca öğretmenlerimizin öğrencilerimize STOYS üzerinden gönderdikleri kazanım eksiğine göre planlanmış ödev, test veya ek çalışmalarla bireysel öğrenci takibi desteklenir.

Bahçeşehir Kolejinde öğrencilerimizin matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve okuma becerilerinin düzeyini belirlemek amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan Bahçeşehir Performans İzleme ve Süreç Analizi uygulaması yapılmaktadır. Bu uygulamalar ile öğrencilerimizin analitik düşünme, sentez yapma, olayları neden-sonuç ilişkilerini dikkate alarak değerlendirme becerisi ölçülmektedir. Bu sınava tüm okullarımızda öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz, iPadleri ile evlerinden online olarak aynı anda katılırlar. Teknoloji okuryazarlığının ve üst düzey düşünme becerilerinin gelişimine odaklandığımız bu uygulama ile hem teknoloji kullanımının hem de hedeflenen becerilerin gelişimi takip etmekteyiz.

 

Süreç Analizi Raporu (SAR)

İlkokul kurumsal değerlendirme sistemi içinde Süreç Analiz Raporları (SAR) çıkarılmakta, sınıf seviyelerinde yer alan tüm kazanımlar STOYS sisteminde yer almaktadır. Sınıf içi etkinliklerde alınan sonuçlar sisteme öğretmenler tarafından girilmekte ve tüm okullarımızdaki kazanımların takibi aynı anda yapılabilmektedir. Elde ettiğimiz değerlendirme sonuçları belli aralıklarla okullara bildirilir ve kazanım eksiği olan grup ya da öğrencilerin bu eksiklerini giderilmesi için alternatif çalışmalar yapılması sağlanır.

 

METODBOX

Bahçeşehir Kolejinde, öğrenci ve velilerin akademik içerik, ders sunumları, soru çözümleri ile duyuru ve bilgilendirmelere ulaşabilecekleri dijital paylaşım platformudur.

Metodbox ile öğrencilerimiz; daha keyifli öğrenme süreci, öğrenme stiline ve farklı öğrenme ihtiyaçlarına uygun bilgi kaynaklarına erişim olanağı ve derste edindiği öğrenimi pekiştirecek dijital içeriklere erişim sağlamaktadır.

Böylece dijital eğitimin sınıf içi ve dışındaki uygulamalarımızla geliştirilerek; zengin eğitim içeriğimize, takip ve ölçme ve değerlendirme sistemimize entegre uygulamalarla öğrencilerimizin akademik ve sosyal başarılarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

&
 

Paylaşın