Eğitim Birimleri

Bahçeşehir Kolejinde temel amacımız eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırmak, eleştirel düşünen, araştıran, geleceğin ihtiyaç duyacağı yaşam becerileri ile donanmış bireyler yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda öğretme ve öğrenme sürecinde öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek, öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılır. Bu çalışmalarla öğretim programlarında hedeflenen kazanımlara hangi düzeyde ulaşıldığı, süreç içerisindeki uygulamaların hedeflenen bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğunu tespit edilir.

Her eğitim öğretim yılının başında öğrencilerimizin yeni öğretim yılında kazanmaları gereken bilgi ve beceriler açısından hazır bulunuşluklarını belirlemek amacıyla “Neler Hatırlıyorum” sınavı yapılır. Sınav sonuçlarına göre; yeni öğretim yılına başlamadan önce, öğrencilerin eksik oldukları kazanımlara yönelik iyileştirici çalışmalar planlanır.

Öğrencilerimizin süreç içerisindeki öğrenme düzeyini belirlemek amacıyla Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (AGİS), Deneme Sınavı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi çok çeşitli sınavlar yapmaktayız. Bu sınavlar ile ünitelerde kazanılması hedeflenen özellikler yoklanır, bu özelliklere hangi düzeyde ulaşıldığı incelenir. Sınav sonrasında öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlar belirlenir ve eksiklerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılır.

Ayrıca, 9, 10 ve 11. sınıflarda AGİS ve Deneme sınavları, 12. sınıflarda ise YKS sınavlarını yaparız.

 

Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemi (STOYS)

Bahçeşehir Kolejinde tüm ölçme ve değerlendirme çalışmalarımız Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemimiz (STOYS) kanalıyla yapılır.

Sınav sonrasında öğrenci ve velilerimize sınav sonuçları ile ilgili geri bildirim STOYS üzerinden verilmektedir. Deneme sınavlarımızın sonuçlarına sınavdan birkaç saat sonra STOYS üzerinden ulaşılabilir. Veli ve öğrencilerimiz STOYS’ta yer alan sınav sonuç raporunda; öğrencimizin sınavda kaç puan aldığı, hangi dersten hangi sorulara doğru veya yanlış cevap verdiği, kazanımlar bazında başarı yüzdeleri, sınıfta, okulda ve Türkiye genelindeki sıralaması gibi konularda detaylı bilgi görebilmektedir. Uygulanan her sınav sonrasında sınavlardaki gelişim raporları incelenerek, öğrencilerimizin öğretim yılının başından itibaren öğrenme düzeylerindeki gelişim ve değişimleri tespit edilir.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlara göre bireysel ya da aynı kazanımda yanlış yapan öğrenciler için grup etüt çalışmaları planlanır. Böylece sınavdan hemen sonra öğrencilerimizin eksiklerini tamamlanarak yeni öğrenmelerin gerçekleşmesi sağlanır.

Ayrıca öğretmenlerimizin öğrencilerimize STOYS üzerinden gönderdikleri kazanım eksiğine göre planlanmış ödev, test veya ek çalışmalarla bireysel öğrenci takibi desteklenir.

Bahçeşehir Kolejinde öğrencilerimizin matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve okuma becerilerinin düzeyini belirlemek amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan Bahçeşehir Performans İzleme ve Süreç Analizi uygulamaları yapılmaktadır. Bu uygulamalar ile öğrencilerimizin analitik düşünme, sentez yapma, olayları neden-sonuç ilişkilerini dikkate alarak değerlendirme becerisi ölçülmektedir. Bu sınava tüm okullarımızda öğrenim gören 9.  sınıf öğrencilerimiz, iPadleri ile evlerinden online olarak aynı anda katılabilirler. Teknoloji okuryazarlığının ve üst düzey düşünme becerilerinin gelişimine odaklandığımız bu uygulama ile hem teknoloji kullanımının hem de hedeflenen becerilerin gelişimi takip etmekteyiz.

 

METODBOX

Bahçeşehir Kolejinde, öğrenci ve velilerin akademik içerik, ders sunumları, soru çözümleri ile duyuru ve bilgilendirmelere ulaşabilecekleri dijital paylaşım platformudur.

Metodbox ile öğrencilerimiz; daha keyifli öğrenme süreci, öğrenme stiline ve farklı öğrenme ihtiyaçlarına uygun bilgi kaynaklarına erişim olanağı ve derste edindiği öğrenimi pekiştirecek dijital içeriklere erişim sağlamaktadır.

Böylece dijital eğitimin sınıf içi ve dışındaki uygulamalarımızla geliştirilerek; zengin eğitim içeriğimize, takip ve ölçme ve değerlendirme sistemimize entegre uygulamalarla öğrencilerimizin akademik ve sosyal başarılarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

&
 

Paylaşın