Eğitim Birimleri

Ortaokul Eğitim Sistemimiz

Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, üniversitemizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz

Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

Anasayfa   Eğitim Birimleri   Ortaokul   Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları
 

Bahçeşehir Kolejinde temel amacımız eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırmak, eleştirel düşünen, araştıran, geleceğin ihtiyaç duyacağı yaşam becerileri ile donanmış bireyler yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda öğretme ve öğrenme sürecinde öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek, öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılır. Bu çalışmalarla öğretim programlarında hedeflenen kazanımlara hangi düzeyde ulaşıldığı, süreç içerisindeki uygulamaların hedeflenen bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğunu tespit edilir.

Her eğitim öğretim yılının başında öğrencilerimizin yeni öğretim yılında kazanmaları gereken bilgi ve beceriler açısından hazır bulunuşluklarını belirlemek amacıyla “Neler Hatırlıyorum” sınavı yapılır. Sınav sonuçlarına göre; yeni öğretim yılına başlamadan önce, öğrencilerin eksik oldukları kazanımlara yönelik iyileştirici çalışmalar planlanır.

Ayrıca öğrencilerimizin süreç içerisindeki öğrenme düzeyini belirlemek amacıyla Akademik Gelişim İzleme Sınavı (AGİS) yapılır. Bu sınavlar ile ünite ve öğrenme alanlarındaki kritik kazanımlar yoklanır ve bu kazanımlara hangi düzeyde ulaşıldığı incelenir. Sınav sonrasında öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlar belirlenerek eksiklerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılır. 5. sınıflarda belli aralıklarla, 6 ve 7. sınıflarda her pazartesi günü, bir hafta AGİS Sözel bir sonraki hafta AGİS Sayısal deneme sınavları dönüşümlü olarak uygulanır. 8. sınıflarımızda ise cumartesi günleri LGS denemesi Sözel ve Sayısal olmak üzere 2 oturumda yapılır. Sınav sonrasında soru çözümü ve konu anlatımı yapılır.

 

Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemi (STOYS)

Bahçeşehir Kolejinde tüm ölçme ve değerlendirme çalışmalarımız Servis Tabanlı Okul Yönetim Sistemimiz (STOYS) kanalıyla yapılır.

Sınav sonrasında öğrenci ve velilerimize sınav sonuçları ile ilgili geri bildirim STOYS üzerinden verilmektedir. Deneme sınavlarımızın sonuçlarına sınavdan birkaç saat sonra STOYS üzerinden ulaşılabilir. Veli ve öğrencilerimiz STOYS’ta yer alan sınav sonuç raporunda; öğrencimizin sınavda kaç puan aldığı, hangi dersten hangi sorulara doğru veya yanlış cevap verdiği, kazanımlar bazında başarı yüzdeleri, sınıfta, okulda ve Türkiye genelindeki sıralaması gibi konularda detaylı bilgi görebilmektedir. Uygulanan her sınav sonrasında sınavlardaki gelişim raporları incelenerek, öğrencilerimizin öğretim yılının başından itibaren öğrenme düzeylerindeki gelişim ve değişimleri tespit edilir.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlara göre bireysel ya da aynı kazanımda yanlış yapan öğrenciler için grup etüt çalışmaları planlanır. Böylece sınavdan hemen sonra öğrencilerimizin eksiklerini tamamlanarak yeni öğrenmelerin gerçekleşmesi sağlanır.

Ayrıca öğretmenlerimizin öğrencilerimize STOYS üzerinden gönderdikleri kazanım eksiğine göre planlanmış ödev, test veya ek çalışmalarla bireysel öğrenci takibi desteklenir.

Bahçeşehir Kolejinde öğrencilerimizin matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve okuma becerilerinin düzeyini belirlemek amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan Bahçeşehir Performans İzleme ve Süreç Analizi uygulamaları yapılmaktadır. Bu uygulamalar ile öğrencilerimizin analitik düşünme, sentez yapma, olayları neden-sonuç ilişkilerini dikkate alarak değerlendirme becerisi ölçülmektedir. Bu sınava tüm okullarımızda öğrenim gören 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz, iPadleri ile evlerinden online olarak aynı anda katılırlar. Teknoloji okuryazarlığının ve üst düzey düşünme becerilerinin gelişimine odaklandığımız bu uygulama ile hem teknoloji kullanımının hem de hedeflenen becerilerin gelişimi takip etmekteyiz.

 

METODBOX

Bahçeşehir Kolejinde öğrenci ve velilerin akademik içerik, ders sunumları, soru çözümleri ile duyuru ve bilgilendirmelere ulaşabilecekleri dijital paylaşım platformudur.

Metodbox ile öğrencilerimiz; daha keyifli öğrenme süreci, öğrenme stiline ve farklı öğrenme ihtiyaçlarına uygun bilgi kaynaklarına erişim olanağı ve derste edindiği öğrenimi pekiştirecek dijital içeriklere erişim sağlamaktadır.

Böylece dijital eğitimin sınıf içi ve dışındaki uygulamalarımızla geliştirilerek; zengin eğitim içeriğimize, takip ve ölçme ve değerlendirme sistemimize entegre uygulamalarla öğrencilerimizin akademik ve sosyal başarılarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

&
 

Paylaşın